Vad vi gör på
Östervallskogs Allteknik AB

  • Bergtäkter
  • Markentreprenader
  • Bergentreprenader
  • Transporter/Bergtäkt
  • Försäljning grus

Med tyngdpunkt i Värmland.
Vi har ca 25 medarbetare med stor erfarenhet av mark och sprängningsarbeten, med kontor i Töcksfors och Branäs.

Vår verksamhet i dag

Bergtäkter

– Östervallskogs Allteknik arbetar idag i ett flertal olika bergtäkter

Sprängningsarbeten

– Vi utför stora och små sprängningsarbeten för både företag och privatpersoner

Grusleveranser

– Vi levererar grus från egen grusproduktion med en mängd olika grussorter i sortimentet

Markarbete

– Allt från villatomter till industrimark

– Vi utför husgrunder, dikning, dränering, stora och små vägbyggen, även tomtplanering med grävmaskiner i olika storlekar, allt efter behov

Snöröjning och halkbekämpning

– Snöröjning av både vägar och större industrimark

Östervallskogs allteknik kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Östervallskogs Allteknik AB ska vara ett företag som hela tiden arbetar med förbättringar för att för att nå rätt kvalité och på bästa möjliga sätt tillmötesgå kundernas önskemål och förväntningar.

Verksamheten ska bedrivas på ett säkert sätt utifrån gällande lagar och regler och de
krav som ställs på ett Auktoriserat bergsprängarföretag. Medarbetarna ska ha social kompetens och god kunskap om de tjänster vi utför.

Kontinuerlig information och kompetensutveckling av medarbetare samt ett samarbete med kunder, leverantörer och branschförening (BEF) ska föra kvalitetsarbetet framåt.

En god kvalité är samtliga medarbetares gemensamma ansvar.

Östervallskogs Allteknik miljöpolicy

Miljöpolicy

Östervallskogs Allteknik AB ska arbeta för att i möjligaste mån minska verksamhetens negativa påverkan på miljön. För detta krävs kunskap och engagemang.

Vi ska följa gällande lagar och förordningar, och genom kontinuerlig utbildning och information öka kunskapen hos samtliga medarbetare för att föra miljöarbetet framåt. För detta ska vi även ha en aktiv kommunikation med kunder, leverantörer och branschorganisation.

Största möjliga hänsyn till miljön ska tas i val av metoder, material, tjänster och transporter. Vi ska sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Samtliga medarbetare har ansvar för miljöarbetet.

Östervallskogs Allteknik arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Östervallskogs Alltekniks viktigaste resurs är våra anställda. Därför strävar vi efter att våra arbetsplatsers miljö inte utsätter våra anställda för ohälsa och olycksfall. Vi strävar efter att vår arbetsstyrka ska känna sig uppskattad och motiverad.

Våra anställda ska ha utbildning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Alla i företaget ska följa gällande lagstiftning som rör vår verksamhet och ta gemensamt ansvar för arbetsmiljön.

Vi arbetar för en rak och öppen kontakt mellan arbetsledning och anställda och samarbetar kring arbetsmiljöfrågor. Vi uppmuntrar delaktighet och initiativförmåga och strävar efter att en anställning i Östervallskogs Allteknik ska upplevas som stimulerande och meningsfull.

Kontakt

Östervallskogs Allteknik AB
Såguddsvägen 3
672 41 Töcksfors

  0573-609 64
  info@oatab.se